SSM

Dosar SSM

Documentatia SSM se intocmeste o singura data si se actualizeaza in baza contractului de externalizare servicii SSM pentru firmele . Dosarul se intocmeste personalizat in functie de caracteristicile firmei dumneavoastra si cuprinde documentatia obligatorie completa conform legislatiei in vigoare. Continutul dosarului este urmatorul:

 • 1. Tematica de instruire introductiv generala
 • 2. Tematica de instruire la locul de munca
 • 3. Tematica de instruire periodica (12 luni)
 • 4. Instructiuni proprii SSM pe meserii sau activitati
 • 5. Plan de actiune in caz de pericol grav si imminent
 • 6. Lista de acordare de echipament de protectie
 • 7. Identificarea riscurilor pentru alegerea EIP
 • 8. Extrase din lege
 • 9. Fisa postului
 • 10. Decizii
 • 11. Formulare:
  • Fisa de magazie pentru acordarea EIP
  • Teste
  • Autorizari interne electricieni

SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA LUCRĂTORILOR – Inspector SSM

Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu.

 Activitătile de prevenire şi protectie desfăşurate de firma noastra:

 1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
 2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protectie;
 3. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, tinând seama de particularitătile activitătilor;
 4. Propunerea atributiilor şi răspunderilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător functiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
 5. Verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toti lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protectie, precum şi a atributiilor şi responsabilitătilor ce le revin în domeniul securitătii şi sănătătŃii în muncă, stabilite prin fişa postului;
 6. Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă;
 7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitătii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securitătii şi sănătătii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informatiilor primite;
 8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unitătii;
 9. Asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101 – 107, şi asigurarea ca toti lucrătorii să fie instruiti pentru aplicarea lui;
 10. Evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101 – 107;
 11. Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;
 12. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficientelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protectie;
 13. Identificarea echipamentelor individuale de protecŃie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinŃele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecŃie la locul de muncă;
 14. Urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protectie şi prevenire şi a planului de evacuare;