RSVTI

ISCIR-activitati responsabil RSVTI – Autorizari service auto si vulcanizari

 1.  Identificarea instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului/utilizatorului;
 2.  Permiterea funcţionarii echipamentelor/instalaţiilor autorizate şi înregistrate la ISCIR;
 3. Admiterea funcţionării instalaţiilor/echipamentelor şi verificările tehnice în utilizare la instalaţiile/echipamentele.
 4. Solicita eliberarea avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice prevăd acest lucru;
 5.  Ia măsurile necesare şi să se asigure că instalaţia/echipamentul este utilizată/utilizat în condiţii de siguranţă, prin efectuarea reviziilor, reparaţiilor şi întreţinerii de către persoane autorizate, conform instrucţiunilor tehnice ale acestora;
 6.  Să se asigure că utilizarea instalaţiei/echipamentului se face numai de către personalul de deservire autorizat/instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 7.  Să anunţe de îndată ISCIR despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalaţiile pe care le au în evidenţă şi să asigure oprirea acestora din funcţiune şi, dacă este posibil, izolarea acestora în vederea cercetării;
 8.  Să solicite în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului oprirea unor instalaţii sau echipamente ISCIR din cauza defecţiunilor apărute ori ca urmare a necesităţii efectuării unor lucrări de întreţinere, verificare, revizii, înlocuiri de piese sau reparaţii capitale;
 9.  Să solicite autorizarea funcţionării numai a instalaţiilor/echipamentelor care îndeplinesc condiţiile de introducere pe piaţă, conform legislaţiei în vigoare;
 10.  Să verifice existenţa documentelor însoţitoare ale instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
 11. Să întocmească şi să actualizeze evidenţa centralizată pentru toate instalaţiile/echipamentele din domeniul ISCI
 12.  să instruiască şi să examineze anual personalul de deservire, atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile şi ale instrucţiunilor de exploatare ale instalaţiilor/echipamentelor;
 13.  să asigure existenţa la fiecare loc de muncă a instrucţiunilor tehnice specifice pentru utilizarea în condiţii normale a instalaţiei/echipamentului şi a documentelor cuprinzând măsurile ce trebuie luate în caz de avarii, întreruperi şi dereglări ale instalaţiei/echipamentului sau ale proceselor în care aceasta/acesta este înglobată/înglobat;
 14.  să solicite în scris deţinătorului/utilizatorului oprirea din funcţiune a instalaţiilor/echipamentelor la expirarea scadenţei de funcţionare acordate cu ocazia ultimei verificări tehnice în utilizare;
 15.  să propună în scris conducerii deţinătorului/utilizatorului planul de verificări tehnice în utilizare aferent anului următor, în vederea planificării condiţiilor de pregătire a instalaţiilor/echipamentelor;
 16.  să urmărească eliminarea neconformităţilor constatate cu ocazia efectuării verificărilor tehnice în utilizare;
 17. Să verifice şi să vizeze registrele de evidenţă a funcţionării instalaţiilor/echipamentelor, în termenele şi cu respectarea modalităţilor stabilite în prescripţiile tehnice aplicabile;